Fraudebeleid

KMU Verzekeringen betekent:
 • 100% Koninklijke Metaalunie
 • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
 • Belangenbehartiging
 • Éen loket

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen KMU Verzekeringen (KMUV) en haar klanten

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden

Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met uw adviseur, Mevas. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan KMUV moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we samen dat misverstanden worden voorkomen.

Anti-fraude maatregelen

KMUV en de partijen met wie zij samenwerkt willen voorkomen dat klanten en prospects frauderen. Daarom hanteren wij een anti-fraudebeleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, onze medewerkers en de bedrijven waarmee wij zakendoen.

Wij starten of geven opdracht tot het uitvoeren van  een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat is Fraude?

Onder fraude verstaan wij: ‘het doelbewust benadelen van KMUV ten gunste van de fraudeur of iemand anders’.. We verwachten dat onze verzekerde of aspirant-verzekerde (prospect) ons altijd juiste en volledige informatie geeft, bijvoorbeeld bij een claim of bij aanvraag van een nieuwe verzekering of bij aanpassing van een bestaande verzekering.

Voorbeelden van fraude:

 • Bewust onjuiste informatie invullen op uw aanvraagformulier;
 • Bewust informatie achterhouden bij een aanvraag of ziekmelding;
 • Bij aanvraag van een verzekering niet vertellen dat een te verzekeren werknemer een (ernstige) ziekte heeft, ook als KMUV hier niet naar vraagt;
 • Documenten zoals een rekening of een factuur vervalsen;
 • Een ziektegeval in scène zetten of verzinnen. Of bijvoorbeeld de onjuiste ziekteduur, arbeidsongeschiktheidspercentage of salaris van de zieke werknemer doorgeven.

We verwachten altijd juiste en volledige informatie te ontvangen.

Maatregelen en gevolgen bij fraude:

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van (een ernstig vermoeden van) fraude, dan kan KMUV diverse maatregelen nemen:

 • We keren een schade niet of niet volledig uit.
 • We kunnen de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • We kunnen de directe en indirecte schade verhalen.
 • We kunnen een aanvraag afwijzen.
 • We kunnen (ook andere) bestaande verzekeringen bij KMUV beëindigen.
 • We kunnen aangifte doen bij politie.
 • We registeren uw persoonsgegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS). U kunt dan als geregistreerd fraudeur zichtbaar zijn voor andere verzekeraars. Zie ons privacy statement hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Ons standpunt en maatregelen worden na een fraude-onderzoek schriftelijk en aangetekend aan u kenbaar gemaakt.